هوندا

هوندا لجند
هوندا

باتری هوندا لجند

باتری هوندا لجند کشور ژاپن کمپانی هوندا کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 60آمپر درخواست باتری

هوندا کراس تور
هوندا

باتری هوندا کراس تور

باتری هوندا کراس تور کشور ژاپن کمپانی هوندا کلاس بدنه شاسی بلند ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 45آمپر درخواست باتری

هوندا سیویک
هوندا

باتری هوندا سیویک

باتری هوندا سیویک کشور ژاپن کمپانی هوندا کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 45آمپر درخواست باتری

هوندا آکورد قدیمی
هوندا

باتری هوندا اکورد قدیمی

باتری هوندا آکورد قدیمی کشور ژاپن کمپانی هوندا کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 45آمپر درخواست باتری

هوندا آکورد جدید
هوندا

باتری هوندا اکورد جدید

باتری هوندا آکورد جدید کشور ژاپن کمپانی هوندا کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 60آمپر درخواست باتری

هوندا CRV قدیمی
هوندا

باتری هوندا CRV قدیمی

باتری هوندا CRV قدیمی کشور ژاپن کمپانی هوندا کلاس بدنه کراس اور ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 45آمپر درخواست باتری

هوندا CRV جدید
هوندا

باتری هوندا CRV جدید

باتری هوندا CRV جدید کشور ژاپن کمپانی هوندا کلاس بدنه کراس اور ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 60آمپر درخواست باتری