سیتروئن

سیتروئن C5
سایپا

باتری سیتروئن C5

باتری سیتروئن C5 کشور فرانسه کمپانی سیتروئن کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 66آمپر درخواست باتری

سیتروئن C3
سایپا

باتری سیتروئن C3

باتری سیتروئن C3 کشور فرانسه کمپانی سیتروئن کلاس بدنه هاچ بک ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 60آمپر درخواست باتری

زانتیا
سایپا

باتری زانتیا

باتری زانتیا کشور فرانسه کمپانی سایپا کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 74آمپر درخواست باتری