آلفا رومئو

میتو
آلفا رومئو

باتری آلفا رومئو میتو

باتری الفا رومئو میتو کشور ایتالیا کمپانی آلفارومئو کلاس بدنه هاچ بک ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 60آمپر درخواست باتری

جولیتا
آلفا رومئو

باتری آلفارومئو جولیتا

باتری الفا رومئو جولیتا کشور ایتالیا کمپانی آلفارومئو کلاس بدنه هاچ بک ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 60 آمپر درخواست باتری

الفا 4C
آلفا رومئو

باتری آلفا رومئو4C

باتری آلفارومئو 4C کشور ایتالیا کمپانی آلفارومئو کلاس بدنه کوپه ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 60 آمپر درخواست باتری